• شمع کوبی و شمع ریزی(Piling)
  • آزمایش شمع(Pile testing)
  • عایقکاری(Insulation)
  • فونداسیون(Foundation)
  • اسکلت بتونی و ستون های SRC
    (Concrete structure and SRC columns)